Deelnamevoorwaarden 

Deelnamevoorwaarden event The Bridal Experience 2023

TBE2023050801

1. Toewijzing deelname als standhouder aan The Bridal Experience

Toewijzing voor deelname als standhouder geschiedt op volgorde van datum binnenkomst van de aanmelding/inschrijving. Om voldoende variatie in aanbod van branches te houden kan er een limiet gehanteerd worden op het aantal deelnemers per branche. Deze limiet kan per branche verschillen. De organisatie kan, zonder verdere opgave van redenen, besluiten een aanmelding/inschrijving te weigeren.

2. Presentatie op de stand

Deelnemers dienen hun stand zelf te voorzien van naam en/of logo, zodat duidelijk zichtbaar is wie de deelnemer van de stand is.

Deelnemers dienen er voor zorg te dragen dat zij gedurende de openingstijden voldoende bezetting hebben op hun stand.

Het gebruik of ophangen van spandoeken is niet toegestaan, tenzij na voorafgaand overleg en toestemming van de organisatie.

Het gebruik van geluid- of beeldmateriaal op de stand is toegestaan, met dien verstande dat andere deelnemers daar geen overlast van mogen ondervinden. E.e.a. ter beoordeling van de organisatie.

Het is niet toegestaan om informatiemateriaal, in welke vorm dan ook, aan te bieden, anders dan van uzelf c.q. uw leverancier en voor de branche waarvoor u zich heeft aangemeld.

Het delen van uw stand met een ander bedrijf/mede-exposant, is niet toegestaan, tenzij bij de aanmelding nadrukkelijk is aangegeven en door de organisatie schriftelijk is bevestigd.

3. Presentaties

Presentaties/demonstraties zijn onderdeel van het event en zullen op nog nader vast te stellen bloktijden, gedurende de dag, aan de bezoekers worden gepresenteerd, eventueel met achtergrondmuziek en /of versterkte gesproken tekst (microfoon).

4. Locatie stand

Toewijzing van de locatie van de standplaatsen wordt door de organisatie vastgesteld. Uitgangspunt hierbij is dat de indeling zodanig is dat maximale variatie aan de bezoekers kan worden aangeboden. Begin september ontvangen alle deelnemers nadere informatie over de exacte standplaats en overige praktische details. 

5. Overmacht

Indien het event als gevolg van overmacht, zoals brand, storm, staking of andere buitengewone situaties geen doorgang kan vinden op de geplande datum, blijft de aanmelding van kracht en zal door de organisatie een nieuwe geschikte datum worden vastgesteld.

6. Annulering

Annulering van deelname aan het event door de standhouder, nadat deze door de organisatie is bevestigd, laat onverlet dat de betalingsverplichtingen van kracht blijven als volgt: 25% van het in de bevestiging vermelde bedrag bij annulering 3 maanden voor aanvang van het event. 50% van het in de bevestiging vermelde bedrag bij annulering 2 maanden voor aanvang van het event. 100%  van het in de bevestiging vermelde bedrag bij annulering 1 maand voor aanvang van het event.

7. Stroom – Verlichting

Alle standplekken worden voorzien van een stroompunt  U dient zelf zorg te dragen voor  verlichting c.q. het uitlichten van uw standplek.

 8. Aansprakelijkheid  & Verzekering

De organisatie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade ook aan uw stand en/of eigendommen. Als standhouder dient u zelf zorg te dragen voor de verzekering van de eigen stand c.q. van de eigen producten/goederen die op de stand zijn uitgestald.

De organisatie is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, stagnatieschade.

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten, omissies of tekortkomingen, die in eigen publicaties over dit event of in die van derden voorkomen.  

De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid tegenover derden als gevolg van opname van onjuiste gegevens van deelnemers. 

Indien de organisatie aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. 

9. Bevestiging en betaling

Na ontvangst van uw inschrijfformulier/aanmelding en na toewijzing hiervan, ontvangt u een bevestiging van deelname. De factuur wordt 2 maanden voor aanvang van het event gestuurd. De betaling dient binnen een termijn van 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Indien de betaling niet binnen de gestelde termijn is voldaan, behoudt de  organisatie zich het recht voor om de deelname te annuleren. 

10 Akkoord voorwaarden 

Door inzending van het inschrijfformulier voor deelname aan The Bridal Experience verklaart u zich akkoord met bovenstaande bepalingen. 

Event locatie

De Rietschans 
Meerweg 221
9752 XC Haren

Event tijden

Zaterdag 7 oktober: 10.00 – 17.00
Zondag 8 oktober: 10.00 – 17.00